Устройствено регулиране на територии – Процедури

Подпомагаме нашите клиенти в цялостния процес по устройствено регулиране на териториите, засегнати от съответното инвестиционно предложение.

 

Правните услуги, които предлагаме в тази сфера, включват:

  • съдействие при осъществяването на административните процедури по допускане, изработване, приемане и изменение на устройствени планове;
  • консултации в процеса по снабдяване с разрешителни, изисквани по реда на специални закони, нужни за реализация на специфичните видове инвестиционни намерения;
  • правен анализ на необходимостта от прилагане на заложените в действащото законодателство регулаторни изисквания за опазване на околната среда;
  • консултации и съдействие при изпълнение на процедури по промяна на предназначението на земеделски земи или по изключване на гори и земи от горски фонд и промяна на предназначението им;
  • правна помощ при процедури по съгласуване на инвестиционни проекти със съответните експлоатационни дружества и сключване на договори за присъединяване към мрежите им.