Трудово и осигурително право

Адвокатска кантора „ТАБАКОВ” предоставя правно обслужване в сферата на трудовото право.

Ние Ви предлагаме:

 • Изготвяне на трудови договори, проектодоговори и длъжностни характеристики;
 • Изготвяне на други документи във връзка с трудовото законодателство – документи по налагане на дисциплинарни наказания, уволнения, изплащане на обезщетения, правилници за вътрешен трудов ред и други;
 • Правни становища по всички видове трудовоправни въпроси;
 • Консултации на работници/служители във връзка с трудови спорове, искове срещу незаконно уволнение, възстановяване на работа, заплащане на дължими обезщетения, ползване на отпуск, неплатени възнаграждения и други;
 • Консултации на работодатели във връзка с реализирането на дисциплинарната и имуществената отговорност на работници/служители, полагане на извънреден труд, установяване на удължено/намалено работно време и други;
 • Съдействие при воденето на преговори между работодатели и работници/ служители и техните представители за извънсъдебно решаване на трудовите спорове;
 • Процесуално представителство пред съд по трудовоправни спорове във връзка с уволнения, обезщетения, неизплатени заплати и други.

Адвокатска кантора „ТАБАКОВ”  има дългогодишен опит в областта на правното обслужване на работодатели и на служители по трудовоправни казуси.  Практиката ни в тази област е широко обхватна. Предоставяме юридически консултации още при изграждането на организационната структура на работодателя и изготвянето на релевантните вътрешни актове, свързани с организацията на работата, за да продължим с управлението на проекти, подготовката на документи и договори, свързани с подбора и обучението, с постоянните и временни назначения на персонал, даваме различни решения в областта на човешките ресурси, временната заетост и лизинга на работна сила.

Дружество консултира дейността на български и чуждестранни инвеститори на основата на действащите в страната международни актове, вътрешното и европейското законодателство и съдебната практика в областта на трудовото право.

Предлаганите от Адвокатска кантора „ТАБАКОВ” правни услуги в областта на трудовото право обхващат консултации при:

 • определяне на организационната структура на работодателя, длъжностите и техните отговорности, изискванията във връзка с професионална квалификация и опит на служителите;
 • наемане на служители, произтичащите от това задължения за оформяне на документи и предоставяне на информация на компетентни държавни органи;
 • консултации на работодателя при изготвянето на документи, уреждащи вътрешната организация (щатното разписание, вътрешен трудов ред, схеми за придобиване и повишаване на професионалната квалификация и работната заплата и др.) и осигуряващи здравословни и безопасни условия на труд;
 • консултации и участие в преговори във връзка с възникване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношения в организацията;
 • определяне на характера, упражняването на конкретните права и изпълнението на задълженията на всяка от страните по индивидуалните трудови договори съобразно изискванията на законодателството и договорите;
 • прекратяване на трудовите правоотношения и уреждане на отношенията между страните, реализиране на дисциплинарна и имуществена отговорност;
 • защита при уволнение;
 • изготвяне на документи и представителство пред контролните органи по спазване на трудовото и свързаното с него законодателство;
 • колективно договаряне, защита на интересите на работодателите и на служителите, сключване на колективни трудови договори, уреждане на колективни трудови спорове;
 • извънсъдебно решаване на трудови спорове;
 • процесуално представителство за водене на съдебни дела във връзка с дисциплинарна и имуществена отговорност, прекратяване на трудови договори, обезщетения и други трудови спорове.