Търговски сделки

Адвокатска кантора „ТАБАКОВ” консултира своите клиенти при преговорите и сключването на всички видове търговски сделки и договори. Важна част от дейността ни е предоставянето на правни услуги и представителството и на физически лица. Адвокатите в кантората притежават задълбочени познания в областта на облигационното и договорното право, които в съчетание с богатата и разнородна практика от възникващи казуси водят до намирането на ефективни и адекватни към всеки един случай решения.

В областта на търговските сделки консултантските услуги обхващат:

  • активна помощ в етапа на преговорите между страните, в т. ч. предложения за структуриране и уреждане на отношенията;
  • изготвяне на всички документи за съответната сделка;
  • консултиране и правна помощ във връзка с обезпечаването, изпълнението или неизпълнението на договорни задължения и обезщетяване на вредите от неизпълнението, прекратяване, разваляне и унищожаване на сделки и договори;
  • консултиране при уреждането на възникнали извъндоговорни отношения в резултат на деликти (непозволено увреждане), водене на чужда работа без мандат или неоснователно обогатяване.