Семейно право

Адвокатска кантора „ТАБАКОВ” предлага широк кръг от правни услуги в областта на семейното право. Наш водещ принцип е да удовлетворяваме професионално и навременно правните потребности на клиентите. Разбирането на реалните им необходимости, свързани със семейното право, както и предлаганото от нас посредничеството за доброволно уреждане на възникнал спор, създава чувство на удовлетвореност у клиента, както и установяване на дълготрайни отношение с него.


Търсите бракоразводен адвокат?

Ние предлагаме консултиране и процесуално представителство при:

- развод по взаимно съгласие и по общия исков ред;

- вещноправни искове за собственост след развода;

- искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака;

- първоначално определяне на издръжка, както и нейното събиране по принудителен ред;

- спор за родителски права;

Други услуги по семейно правни казуси:

- режим на лични отношения между родители и деца;

- заместване съгласието на родителя със съдебно решение – при извеждане на дете извън границите на Република България;

- ограничаване и лишаване от родителски права в предвидените от закона случаи;

- установяване или оспорване на произход от дете – оспорване на бащинство, припознаване, предявяване на искове за установяване на произход от бащата;

- пълно и непълно осиновяване;

- дела за увеличаване на първоначално присъдена издръжка.