Регистрация на фирми

Адвокатска кантора „ТАБАКОВ“ извършва регистрация, пререгистрация на фирми, ЕТ, ООД, ЕООД, АД, събирателно, командитно и командитно дружество с акции, сдружения, фондации, променя и заличава фирми и търговски дружества. 

Снабдяване с актуално състояние, запазване на име на дружество в процес на регистрация. 

Нашето адвокатско дружество обслужва фирми, търговски дружества, сдружения (асоциации) и фондации.


Като едноличен търговец може да се регистрира всяко дееспособно физическо лице с местожителство в страната. Едноличният търговец се регистрира въз основа на заявление, образец от подписа на търговеца и декларация, че не е лишен от правото да упражнява търговска дейност. Едно лице може да регистрира само една фирма като едноличен търговец. Фирмата на едноличния търговец трябва да съдържа без съкращения личното и фамилното или бащиното име, с което е известен в обществото. Фирмата на едноличния търговец може да бъде прехвърлена на трето лице само заедно с предприятието му. Наследниците на едноличния търговец, които поемат предприятието, могат да запазят неговата фирма. В случаите по предходните алинеи към фирмата трябва да се добави името на новия собственик. Прехвърлянето се вписва в търговския регистър. Вписването на едноличния търговец се заличава от търговския регистър: 1. При прекратяване на дейността му или при установяване на местожителството му в чужбина – по негово заявление; 2. При смъртта му – по заявление от наследниците; 3. При поставянето му под запрещение – по заявление от настойника или попечителя.

Адвокатска кантора „ТАБАКОВ“ в повечето случаи не препоръчва регистрацията на ЕТ, а регистрация на ЕООД или ООД.


Дружество с ограничена отговорност (ЕООД или ООД) може да се образува от едно или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството. Дружественият договор се сключва в писмена форма. Съдружник може да бъде представляван от пълномощник с изрично пълномощно с нотариално заверен подпис. Когато дружество с ограничена отговорност се създава от едно лице, вместо дружествен договор се съставя учредителен акт. Дружественият договор трябва да съдържа: 1. фирмата, седалището и адреса на управление на дружеството; 2. предмета на дейност и срока на договора; 3. името, съответно фирмата и единния идентификационен код на съдружниците; 4. размера на капитала; когато при учредяването не е внесен целият размер на капитала, в договора се определят сроковете и условията за внасянето му; срокът за довнасяне на целия размер на капитала не може да бъде по-дълъг от две години от вписване на дружеството, съответно от увеличаване на капитала; 5. размера на дяловете, с които съдружникът участва в капитала; 6. управлението и начина на представителство; 7. предимствата на съдружниците, ако са уговорени; 8. други права и задължения на съдружниците. Фирмата на дружеството трябва да съдържа означението „Дружество с ограничена отговорност“, или съкратено „ООД“. Когато капиталът принадлежи на едно лице, фирмата съдържа означението „еднолично ООД“. Капиталът на дружеството с ограничена отговорност не може да бъде по-малък от 2 лв. Той се състои от дяловете на съдружниците, които не могат да бъдат по-малки от 1 лев. Сумата от дяловете трябва да бъде равна на капитала, а стойността на всеки дял трябва да бъде кратна на 1. Дяловете могат да бъдат различни по размер за отделните съдружници. Един дял може да бъде поет съвместно от няколко лица. Учредителите отговарят солидарно пред дружеството за вредите, които са причинили при създаването му, ако не са положили грижата на добър търговец. Учредителите нямат право на възнаграждение от капитала за образуването на дружеството. За вписване на дружеството в търговския регистър е необходимо: 1. да се представи дружественият договор, който се обявява; 2. да е назначен управител или управители на дружеството; 3. да е внесен установения в закона минимум от капитала; 5. в случай, че дружеството се регистрира с капитал, по-висок от установения в закона минимум – да е внесен най-малко 70 на сто от капитала. В регистъра се вписват данните по точки 1, 2, 3, 4 (само размерът на капитала) и точка 6 на чл. 115 , които се обявяват. За вписване в търговския регистър извършването на дейност на инвестиционен посредник, както и на други дейности, за които отделен закон предвижда извършването им с разрешение на държавен орган, се представя съответния лиценз или разрешение. При изменение или допълнение на дружествения договор в търговския регистър се представя за обявяване препис от него, който съдържа всички изменения и допълнения, заверен от органа, представляващ дружеството.


Адвокатска кантора „ТАБАКОВ“ регистрира фирми на възможно най-ниски хонорари.