Недвижими имоти

Сделки с недвижими имоти

Адвокатска кантора „ТАБАКОВ” предлага комплексни правни юридически услуги в сферата на недвижимите имоти. Адвокатската кантора се налага като еталон за професионализъм и коректност, бързина и конфиденциалност, насочена в предоставянето на висококачествено и комплексно правно-консултантско обслужване както на физически, така и на юридически лица. Ние предлагаме на своите клиенти еднократна или абонаментна висококвалифицирана юридическа помощ и консултации в посочените области на правото, при спазване на пълна и максимална защита интересите на клиентите.

Решителността при разрешаването на проблемите, професионалната увереност и компетентност, индивидуалния подход към всяка ситуация, възможността за съвместно вземане на решения и предоставяне на своевременна информация за хода на работата по конкретно зададен казус, съпровождат ежедневно работата на кантората. Законодателството в България търпи динамични изменения и чести допълнения. Това изисква от Вас да сте винаги актуални спрямо последните изменения на закона и да сте гъвкави при планирането на вашата дейност. Ето защо не се колебайте да изберете услугите на Адвокатска кантора „ТАБАКОВ".

Ние можем да Ви дадем експертен правен съвет от адвокат с опит и да Ви окажем цялостно юридическо съдействие относно:

✔ сделки с недвижими имоти – покупки, продажби, дарение, наеми, замяна, ипотеки, особен залог и др.;

✔ правен анализ на собствеността, справки за липса на тежести, възбрани, ипотеки и др.;

✔ консултации и изготвяне на предварителни договори за покупко-продажба на недвижим имот;

✔ изготвяне на договори при покупка на жилище в процес на строеж (без акт 16);

✔ осигуряване и отпускане на банков заем (ипотечен, потребителски кредит);

✔ представителство пред нотариус;

✔ консултации и изготвяне на договори във връзка с правото на собственост и ограничените вещни права (право на ползване, право на строеж, право на пристрояване и надстрояване, сервитутно право)

✔ консултации относно инвестиции в недвижими имоти;

✔ данъчно консултиране и риск, при сделки с недвижими имоти;

✔ съдействие при процедури по градоустройствени изменения;

✔ консултации във връзка с изискванията по процедурата за строителство, както и съдействие и извършване на всички действия по одобряване на проектите от администрацията/общината, както и сключване на съответните договори със дружествата доставчици на електрическа енергия, вода, газ, топлофикация и др.;

✔ процесуално представителство по гражданскоправни дела пред всички съдебни инстанции и изпълнителни производства при спорове относно право на собственост върху недвижим имот и останалите ограничени вещни права;

✔ консултации във връзка с възстановяване на собственост на одържавени имоти;

✔ консултации във връзка с подготовката на необходимите документи за нотариалната сделка, по желание на клиента изготвяне и набавяне на необходимите документи;

✔ обстоятелствени проверки за придобиване на недвижими имоти по давност;

✔ изготвяне на пълномощни, деклараци и др;

✔ вещно-правен статус на недвижимия имот;

✔ правни сделки относно придобиване и разпореждане с недвижим имот, включително и техните данъчни и финансови аспекти;

✔ предварителни договори за покупко-продажба на недвижим имот и обявяването им за окончателни по съдебен ред;

✔ учредяване право на строеж;

✔ доброволна и съдебна делба на съсобствен имот;

✔ разваляне на правни сделки поради нищожност или недействителност;

✔ съдействие при получаване на обезщетение за неспазени клаузи на предварителен или окончателен договор;

✔ договор за наем и договор за лизинг;

✔ договор за управление и поддръжка;

✔ договори за строителство, получаване на разрешение за строеж, промяна статут на земя;

✔ реституционни претенции;

✔ инвестиционни проекти и представителство на големи инфраструктурни проекти.

Недвижими имоти и строителство:

✔ изготвяне на предварителни договори и нотариални актове във връзка с придобиване на право на собственост или ограничени вещни права върху недвижими имоти.

✔ справки за правния статут на недвижими имоти, права на трети лица върху тях, проверки за наличие на тежести/възбрани, ипотеки, вписани искови молби/.

✔ изготвяне на договори за наем на недвижими имоти.

✔ разваляне на договори, включително нотариални актове.

✔ правни консултации относно недвижими имоти в режим на съсобственост.

✔ правни консултации, свързани с придобиване на държавни и общински имоти и тръжни процедури.

✔ правни консултации и участие в преговори между собственици и строителни фирми за придобиване на земя, завършени обекти, обекти в строеж и при предстоящо строителство.

✔ извършване на всички услуги свързани с покупка на земя, проектиране на сгради, одобряване на архитектурните планове, издаване на разрешение за строеж, сключване на присъединителни договори с дружествата доставчици на услуги – електроснабдяване, водоснабдяване, топлофикация, газификация и др., включително до получаване на Разрешение за ползване на сградата.

✔ в областта на строителството кантората осигурява пълно правно обслужване по въпросите на нормативните изисквания към строителството, включително и разрешаване на спорове пред съд.

Предлагаме пълно съдействие по изваждане и комплектоване на документи, необходими за издаване на Разрешение за ползване (Акт 16) и вкарване в експлоатация на нови сгради.

 

Партньори

 

Завеждане на граждански искове по отношение на недвижими имоти

Консултации по правни въпроси и завеждане на граждански дела пред съд, включително процесуално представителство във всички съдебни инстанции, относно:

✔ делба на недвижими имоти,

✔ наследствени взаимоотношения, делба на наследствено имущество,

✔ неизпълнение на договорни отношения, нарушени договорни права между физически и/или юридически лица,

✔ неспазени и нарушени договори за наем, освобождаване на жилища,

✔ обявявяне по съдебен ред на предварителни договори за покупко-продажба на недвижим имот, за окончатлни