Развод по взаимно съгласие

За развод има два варианта: развод по взаимно съгласие или развод по исков ред. По-бърз, по-евтин и безпроблемен е развод по взаимно съгласие. Необходимо е да се споразумеете по ВСИЧКИ въпроси, съгласно чл. 51 от Семейния кодекс:

  1. Кой ще упражнява родителските права върху непълнолетните деца (при кого ще живеят), а на другия родител да се определи режим на виждане с децата и месечна издръжка минимум 1/4 от минималната работна заплата;
  2. Кой ще ползва семейното жилище след развода;
  3. Дали съпрузите ще променят фамилното си име;
  4. Дали единият съпруг ще дължи издръжка на другия съпруг или не.

За развод по взаимно съгласие обикновено двамата съпрузи се срещат с един адвокат. След проведена консултация и разрешаване на останали спорни моменти, адвокатът изготвя всички документи за развода, образува делото  в съда, получава от съда съобщения и призовка по делото и уведомява съпрузите. На откритото съдебно заседание по делото задължително трябва да се явят двамата съпрузи заедно с адвоката си. Заседанието е съвсем кратко, на което съпрузите трябва да заявят пред съдията дълбокото и непоколебимо решение за развод и че поддържат споразумението.

Необходими документи за развод по взаимно съгласие:

  1. Удостоверение за сключен граждански брак – оригинал.
  2. Удостоверение за раждане на непълнолетните деца от брака – копия.
  3. Лични карти на съпрузите.
  4. Нотариален акт (договор) за семейното жилище – копие.

Ако не можете да постигнете споразумение дори по една от горните точки, не се допуска развод по взаимно съгласие и тогава единият съпруг може да заведе дело за развод по исков ред.

Имуществени отношения при развод по взаимно съгласие:

В споразумението за развода по взаимно съгласие не е задължително да се уреждат имуществените отношения между съпрузите след развода. Имуществените отношения могат да се уредят с брачен договор непосредствено преди развода по взаимно съгласие или след развода чрез доброволна или съдебна делба. Ако не се предприемат никакви действия за разпределение имуществото, след развода по взаимно съгласие, то остава в обикновена съсобственост – по 1/2 идеални части, като всеки един от съпрузите може да изяви претенции за по-голям принос при придобиването на това имущество или за трансформация на лични средства в семейното имущество и да претендира за по-голям дял.

Семейното право е основна наша дейност и изразяваме готовност да Ви бъдем полезни. Ако желаете, може да се свържете са нас.