Преобразуване и придобиване

Практиката на Адвокатска кантора „ТАБАКОВ” обхваща всички форми на преобразуване и придобиване. В основата на дейността ни стоят инвестиционните намерения на собствениците. С тях се съобразяват корпоративната структура на предприятието и разпределението на имуществото в него. Главните цели са оптимизация на управлението и рационализация на изразходването на вложените инвестиции, както и повишаване на доверието на финансиращите институции. Експертизата ни включва извършване на сливания и вливания на търговци, разделяне или отделяне на част от дейността им или промяна на правната им форма.

Консултираме както купувачи, така и продавачи по сделки по придобиване. Даваме правни съвети и на дружества – предмет на придобиване. Имаме опит и в преобразуването на търговски дружества, в които участват както публични, така и частни капитали и при което от съществено значение е опазването на обществения интерес – на държавата и общините.

В областта на сливанията и придобиванията Адвокатска кантора „ТАБАКОВ” консултира чрез:

  • провеждане на разговори с клиента и предоставяне на предварителен доклад, съдържащ основните изисквания на законодателството в съответната област, възможните варианти за действие и препоръки за тях;
  • детайлно проучване на правното състояние на дружеството – обект на придобиване и изготвяне на правен анализ с оглед гарантиране на интересите на клиента;
  • структуриране на сделката, избор на подходяща правна форма за извършването й и подготовка на документацията;
  • участие в преговори със страните по сделката, изготвяне на договори между акционерите;
  • изготвяне на планове и/или договори за преобразуване, провеждане на преговори и консултации във връзка с определяне на имуществото на преобразуващото се дружество и структурата на капитала, защита на правата и законните интереси на съдружниците и акционерите, предоставяне на гаранции във връзка с това;
  • запазване или прехвърляне на притежаваните от дружеството лицензии и/или разрешения с оглед безпрепятствено продължаване на неговата дейност;
  • осъществяване на контрол при изпълнението на уговорените в сделката по придобиване условия, в т. ч. начина на прехвърляне на собствеността върху дружеството, предаването на контрола върху управлението, спазването на дадените гаранции, плащането на уговорената цена и др.