Право на интелектуална собственост

Адвокатска кантора „ТАБАКОВ” предоставя правни услуги за цялостна защита на права върху обекти на интелектуална собственост в съответствие с разпоредбите на националното законодателство, общностното право и приложимите международни споразумения. Предлагаме консултации и съдействие при регистрации на търговски марки, промишлени дизайни, изобретения и полезни модели, осигуряваме последващи консултации, както и процесуално представителство за защита на нарушени права. Нашият екип предоставя съвети при изготвяне на правни анализи по широкоспектърни проекти както във връзка със защита на права на клиента, така  и с оглед на предотвратяване на конфликт с чужди права на интелектуална собственост. Осъществяваме представителство пред компетентните административни и съдебни органи в случаи на нарушени права.

Адвокатска кантора „ТАБАКОВ” предоставя богата гама от услуги в областта на интелектуалната собственост, сред които:

  • предварително проучване за наличие на по-ранни права върху обекти на индустриална собственост (търговски марки и промишлен дизайн) и анализ на получените резултати;
  • консултации във връзка с процедури по регистрация и изготвяне на необходимите заявки (за търговски марки и промишлен дизайн) пред Патентното ведомство на Република България, Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар, Международното бюро на Световната организация по интелектуална собственост;
  • подготвяне на документи за последващи промени (прехвърляне на собствеността, смяна на адрес и собственик, подновяване на регистрацията, обременяване с тежести);
  • предоставяне на услуги по цялостно наблюдение на обекти на индустриална собственост (търговски марки и промишлен дизайн) и своевременно уведомяване на клиента при заявки за регистрация, застрашаващи правата и интересите му;
  • консултации във връзка с процедури по оспорване на регистрацията на марки и дизайни (заличаване, отмяна и процедура по опозиция) и подготвяне на молби и възражения;
  • регистрация на домейни при съблюдаване и анализ както за спазване на правата на интелектуална собственост на клиента, така и за предотвратяване на възможността за нарушаване на чужди права;
  • консултации и изготвяне на договори за разпореждане с права на индустриална собственост, сключване на лицензионни договори, правен анализ на необходимите процедури за прехвърляне на права върху обекти на индустриална собственост при различни форми на преобразуване на търговски дружества;
  • консултации и представителство пред Комисията за защита на конкуренцията в случаи на имитация на фирма, марка или географско означение, домейн или интернет страница;
  • процесуално представителство пред компетентния съд при обжалване на решения на Патентното ведомство и на Комисията за защита на конкуренцията, както и във всички случаи на нарушени права върху обекти на интелектуална собственост.