Правен анализ на собствеността

Режимът на собствеността в България се е променял няколко пъти. Допълнителни усложнения при определяне на правния и устройствен статут на недвижимите имоти създават продължаващата реформа в имотния регистър и процесите на урбанизация в цялата страна. Това налага извършването на детайлен анализ на статута на всеки имот, в който наш клиент има намерение да инвестира. Във връзка с това предоставяме консултации и извършваме проверки относно спазването на административните процедури в хода на възстановяването на собствеността на недвижимите имоти след извършеното в миналото масово одържавяване, извършваме преглед на приватизационните договори с оглед установяване на правото на разпореждане с придобити активи.

Сред правните услуги, които предлагаме за анализ на собствеността, са:

  • установяване на правния и устройствен статут на имота;
  • проверка на процедурите по възстановяване на собствеността върху одържавявани в миналото недвижими имоти;
  • правен анализ на приватизационни сделки;
  • установяване на правото на разпореждане с придобити при приватизация активи;
  • проверки за установяване на всички права и тежести върху конкретен имот;
  • анализ на наследствени права;
  • анализ на права, произтичащи от придобивни сделки – покупки, замени, дарения, делби, прехвърляне на вземания, завещания и др.
  • съдействие при регулационни процедури и анализ на начина на провеждането им.