Нашата история

Доволният клиент - това е нашата най-голяма реклама

Адвокатска кантора „Табаков” е създадена през 2003 г. като първоначално бе част и обслужваше само дейността на търговските дружества „Табаков” – „Табаков и Ко”ООД, „Табаков”ООД и ЕТ ”Петър Табаков”, изразяващо се в пълно правно обезпечаване на всички търговски, граждански, вещноправни и други договори на дружествата; цялостно обслужване и изготвяне документация свързана с процеса, съпътстващ строителството на сгради; всички нотариални действия във връзка със собствеността на дружествата. С годините дейността и външните клиенти на кантората се увеличиха, което предпостави и отделянето и самостоятелно.

Кантората извършва и цялостно правно обслужване на клиенти в сферата на гражданското право – и в частност: недвижимите имоти и ограничени вещни права, дела и сделки с тях; процедури относно проектирането и строителството на жилищни сгради; процедури относно кандидатстване за българско гражданство и разрешителни за работа на чужденци; бракоразводни дела, изпълнително производство и др.

Основна задача в работата на АК „Табаков” е грижата за нашите клиенти, пълното им и качествено обслужване. С оглед настъпилият бум в сделките с недвижими имоти и желанието ни да отговорим на изискванията на пазара от 2007 г. АК „Табаков” предлага чрез своят сайт недвижими имоти на свои клиенти за продажба.

От 2007 г. до настоящият момент, чрез служители и партньори на АК „ТАБАКОВ”, кантората се занимава с процедури по преотреждане и вкарване в регулация на земеделски земи (гори) за неземеделски нужди. Част от големите проекти и преотреждания за логистични центрове и складови бази, фабрики и др., в Община Елин Пелин са осъществени със съдействието на кантората.

От началото на 2008 г. до настоящият момент, АК „ТАБАКОВ” обслужва дружества с италианско участие (Н.Т. Инвест ЕООД; Хомекс Якоруда ЕООД; СИ ЕС АЙ Балкан ЕООД; НЕКСТ УЕБ ЕООД; Ню Уеб Стор ЕООД; Грийн Лив Проджект ЕООД; Елпида Транс ЕООД; Адванс Секюрити Европа ЕООД) с разнородни дейности, които дружества инвестират в недвижими имоти в Р. България, регистрираха със съдействието на кантората първите млекомати в Р. България, инвестират и в пазара с он-лайн реклама, създаване на софтуерни продукти, търговия с БИТКОЙНТ, създаване, разработване и развитие на софтуерни приложения, създаване на системи и приложни програмни продукти и обучение, хостинг, уеб дизайн, реклама и т.н., разработване на софтуер за банкова сигурност и др.

От началото на 2011 г. до края на 2016 г. АК „ТАБАКОВ” обслужваше търговските дружествата, в които главен акционер и собственик е г-н Васил Стоименов (бившият собственик на „ДЕВИН” АД), които дружества „Еко Драчево” ООД, „Балдаран Спринг” АД, "Балдаран Спринг Бургас" ООД, „Васт” ЕАД, „Балдаран Васт” ЕООД, „Алпина А" ЕООД, „Детра” ЕООД, ЕИК: 175299642, СНЦ „БПБ” с ЕИК: 176605049, както и инициираният от него и неговите партньори СНЦ „Съюз на безалкохолна промишленост в България” с членове „Бутилираща компания – Горна Баня” ООД, „Балдаран Спринг” АД, „ХИСАР – МИЛЕНИУМ” ООД, „РОЯЛ КЛИЙНИНГ БГ” ЕООД, ЕИК: 203235728, „ЦЕНТРАЛЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ” (ЦКС), „ЛОЙДС РЕГИСТЪР ЕМЕА КЛОН” КЧТ, „БУЛМИНВЕКС - ГБ” ЕООД, ЕИК: 000622340, „ЕКОБУЛПАК” АД, ЕИК: 131271470, „ГОТМАР” ЕООД, „Нова Трейд” ЕООД, „ЛАКТИМА” ЕАД.

Работата с горепосочените дружества беше в областта на производството и бутилирането на изворна вода, производството на ел.енергия от фотоволтаична централа, учредяване на сдружения с нестопанска цел, които активно участваха в работни групи към МС за допълнения и изменения на Закона за водите и други законови и подзаконови нормативни актове. Работата беше всеобхватна в много от областите на правото, включваща цялостно представителство и защита.

В края на 2014 г. Адв. Ивайло Табаков учреди в съдружие с Любка Бучкова, дружеството „ТАБАКОВ КОНСУЛТ” ООД, което е консултантско дружество, осъществяващо консултантски услуги за разработване на програми и проекти, кандидатстващи за финансиране; търговско представителство и посредничество; сделки с недвижими имоти, преотреждането на същите, менажиране и отдаване на недвижими имоти; финансови, административни, маркетингови и счетоводни услуги, съвместно с наши партньори в тази област. С дружеството са осъществени Европейски програми към Агенцията по заетостта, към Фонд „ЗЕМЕДЕЛИЕ” и др. В последните години дружеството се специализира в областта на Защитата на личните данни, съгласно Регламент №2016/679 (ЕС) на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Дружеството е Длъжностно лице по защита на личните данни на едни от най-големите дружества за недвижими имоти на пазара в Р. България – „АДРЕС Недвижими имот” ЕАД и „ИМОТЕКА” АД. Освен на посочените дружества, които са на абонамент, „ТАБАКОВ КОНСУЛТ” ООД е изготвило и внедрило в множество други дружества инструкции, общи правила и т.н., във връзка с прилагането на Регламента и ЗЗЛД.

От 2015 г. до настоящият момент АК „ТАБАКОВ” има действащ договор с международната компания със седалище в Париж - ICOVER (https://www.icover-services.com/), която компания е възложила на кантората да извършва проучване на лицата, кандидатстващи за определени постове в международни компании, които са се обърнали към тях за съдействие, като нашата задача е да установим настоящи и минали факти и обстоятелства по граждански и процесуални правоотношения на кандидатите, изискване на незаверени и заверени преписи и книжа от всички съдилища на територията на Р. България, да се правят справки за предмета на спора по тях, страните, да проверяваме и изискваме преписи от Регистъра на длъжниците към КЧСИ в Р. България, справки пред всички ДСИ и ЧСИ на територията на страната и т.н. за всеки един техен кандидат.

От края на 2016 г. до настоящият момент АК „ТАБАКОВ” обслужва СНЦ”Съюз на търговците и дистрибуторите на захарни изделия, снакс и хранителни стоки в България” с членове "ВУЧКО - 2 - ВУЧКОВИ С-ИЕ" СД, ЕТ „МИРАЖ – ЕЛКА ДИНЧЕВА”, „АСЕНОВ”, ЕИК: 120601842, „ДИЛЯНКА 61” ЕООД, ЕИК: 124642306, "СЕПЮ" ООД, "С М ГРУП 2000" ЕООД, „ГРЕСТОКОМЕРС” ЕООД, "БЕТА - 12 - ИВАНОВИ" ООД, "КОСТОВ - СИНОВЕ" ООД, „КРИД” ООД. От началото на 2018 г. до настоящият момент дружеството, в което Адв. Ивайло Табаков е съдружник, а именно „ТАБАКОВ КОНСУЛТ” ООД, е "Длъжностно лице по защита на данните" съгласно GDPR на дружествата „АДРЕС Недвижими имоти” АД (https://address.bg/ ) и „ИМОТЕКА” АД (https://imoteka.bg). Дружеството „ТАБАКОВ КОНСУЛТ” ООД е сертифицирано във връзка с Практическото приложение на Регламент EU 2016/679 (GDPR).