Обща информация

Адвокатска кантора „ТАБАКОВ” осигурява квалифицирано процесуално представителство пред всички български съдилища, пред вътрешен и международен арбитраж. През годините адвокатската кантора е защитавала успешно интересите на своите български и чуждестранни клиенти и са изградили сериозни традиции в сферата на съдебното и извънсъдебното разрешаване на търговски, граждански и административни спорове.

Предлаганите от Адвокатска кантора „ТАБАКОВ”  услуги в областта на процесуалното право обхващат:

 • събиране на относимите към случая информация и документи, включително събрани съгласно специалната законова процедура по обезпечаване на доказателства;
 • събиране на относимите към казуса и евентуално исково производство доказателства от държавни и общински органи и институции (включително справки от Агенцията по вписванията, Търговския регистър, НАП и др.);
 • детайлен анализ на казуса;
 • проучване на имущественото състояние на длъжници въз основа на публичните регистри и изготвяне на правни становища за възможните варианти за действия;
 • анализ на материалноправната част от спора и прогноза за евентуалния изход;
 • анализ на предстоящите процесуални действия при евентуално исково производство;
 • действия за обезпечаване на вземанията – предмет на спора;
 • действия за извънсъдебно решаване на спора чрез изготвяне на нотариални покани, провеждане на срещи с ответната страна, водене на преговори с цел постигане на извънсъдебно споразумение;
 • завеждане на искове пред всички съдебни инстанции в страната, пред вътрешен и международен арбитраж, включително за отмяна на влезли в сила съдебни актове;
 • образуване на изпълнителни производства пред компетентните частни или държавни съдебни изпълнители и осъществяване на необходимите процесуални действия за изпълнение на влезли в сила съдебни актове, както и за защита от такива;
 • участие в процедури по медиация.