Наказателни дела от адмиминистративен характер (НАХД)

Наказателни дела от административен характер (НАХД) се образуват:

  1. По жалба на физическо или юридическо лице против наказателно постановление издадено от административен орган (напр. НАП, РИОКОЗ, РПУ, Инспекция по труда, Агенция Митници и др.), с което на жалбоподателя е наложено административно наказание за извършено правонарушение. Участници са жалбоподателят, неговият повереник и административно-наказващият орган и неговият
    юрисконсулт. Не се призовава прокурор. Първа инстанция по тези дела е съответният районен съд.
  2. По постановление на Районна прокуратура с предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание на правонарушителя. Това производство се провежда само по отношение на пълнолетни лица, в случаите, когато са налице едновременно няколко условия визирани в чл.78а от НК. Страни по делото са обвиняемият и прокурорът.
  3. По Указа за борба с дребното хулиганство.

Адвокатска кантора „ТАБАКОВ” предлага ангажиране на компетентно и юридически издържано становище по законосъобразността на наказателните постановления, издадени от различни органи (нарушения по Закон за движенията по пътищата, Закон за министерство на вътрешните работи, Закон за здравето и др.) Оказване на съдействие и изготвяне на документи при обжалване на наказателно постановление по административен и съдебен ред. Процесуално представителство за защита пред съда при обжалване на наказателно постановление.