Ликвидация и несъстоятелност

Адвокатска кантора „ТАБАКОВ” предлага на клиентите си правна помощ по всички въпроси, свързани с прекратяването на дейността на търговски дружества, в които те имат участие. Адвокатската кантора съдейства при осъществяването на различните процедури, които са част от ликвидацията на търговците – събиране на вземания по сделките, по които търговците са страна, изпълнение на задълженията по тях и уреждане на отношенията с контрагентите, погасяване на публичните задължения, осребряване и разпределение на натрупаното имущество между съдружниците или акционерите, заличаване на юридическите лица от съответните публични регистри.

На клиентите се предоставят квалифицирани услуги, свързани с:

 • подготовка на всички корпоративни документи, необходими за стартиране на процедурата по ликвидация;
 • свикване и провеждане на общи събрания на съдружниците или акционерите – предоставяне на съвети по въпросите, по които се произнася общото събрание, за оптимизиране на процедурата по ликвидация, участие в заседания;
 • избор и назначаване на ликвидатор/и, консултации във връзка с дейността на ликвидатора, изготвяне на документи, участие в срещи;
 • координация при съставянето и представянето на финансови отчети и други документи пред компетентните органи – търговски регистър, данъчни власти и др.;
 • консултации при всички сделки и действия по осребряването на имуществото на търговеца, събиране на вземания, изпълнение на задължения и разпределяне на събраните средства между съдружниците или акционерите;
 • консултации, свързани с уреждане на отношенията между съдружниците или акционерите, подготовка на споразумения, осъществяване на контрол на изпълнението на сключените споразумения и др.
 • изготвяне и подаване на  документи за заличаване на търговеца от всички регистри.

В областта на търговската несъстоятелност  Адвокатска кантора „ТАБАКОВ” предлага процесуално представителство и консултации на български и чуждестранни клиенти в случаите, когато те участват в процедура по обявяване в несъстоятелност на търговец.

Адвокатска кантора „ТАБАКОВ” има практика  в консултирането на всички страни в производството по несъстоятелност – изпаднали в неплатежоспособност търговци, кредитори или трети лица. Услугите, които предлагаме в областта на търговската несъстоятелност, включват:

 • анализ на правното и финансовото състояние на длъжника и изготвяне на предложения за бъдещи действия;
 • изготвяне на правните документи, свързани със започването на процедурата по несъстоятелност;
 • консултации по време на всички етапи от процедурата по обявяване в несъстоятелност;
 • процесуално представителство пред съда, участие в съдебни заседания, обжалване на съдебни актове и др.;
 • взаимодействие с назначения синдик;
 • предприемане на действия по обезпечаване вземанията и интересите на клиента в случаите, когато има качеството на кредитор, предявяване на вземанията, образуване и процесуално представителство по дела за отмяна на действия и сделки на длъжника, увреждащи интересите на кредиторите;
 • участие в преговори за уреждане на отношенията между участващите в производството по несъстоятелност страни, консултации във връзка с изготвянето на оздравителен план или разпределение на събраното имущество;
 • контрол при изпълнението на оздравителния план или на условията за разпределение на събраното имущество.