Изготвяне на договори

Адвокатска кантора „ТАБАКОВ” предлага комплексно правно обслужване при изготвяне на различни видове договори, ведно с приложенията към тях, както и представителство при сключването им.

Консултиране във връзка с предстоящото сключване на договори в областта на гражданския и търговски оборот.

Изготвяне на конкретен договор, в съответствие с желанията на клиента – договор за покупко – продажба, договор за изработка, договор за заем, дарение, наем и др.

Съдействие при доброволно и извънсъдебно уреждане на спорни договорни отношения, водене на преговори за постигане на споразумения по такива.

При сделки с недвижими имоти:

Консултации по правни сделки относно придобиване и разпореждане с недвижими имоти.

Проверка и анализ на наличните документи.

Изготвяне на предварителен и окончателен договор за прехвърляне правото на собственост.

Оказване на съдействие пред нотариус, пред държавните органи и пред органите на местната администрация, когато това е необходимо и при желание от страна на клиента.