Граждански и търговски съдебни спорове

В областта на гражданското и търговското право и процес Адвокатска кантора „ТАБАКОВ” осъществява защита по спорове, възникнали по повод правоотношения в сферата на вещното правно, облигационното право, застрахователното право, финансовото право, банковото право, несъстоятелност и предявявания на вземания и др.

В резултат на непрестанните ни усилия да се усъвършенстваме развихме и поддържаме индивидуален подход към всеки наш клиент. Основно наше предимство е, че при работата си по даден казус или правен проблем, отчитаме както общия икономически климат, така и спецификата на бизнеса на нашите клиенти и механизмите, по които те оперират на съответния пазар. Това ни позволява във всеки един случай да предлагаме най-подходящите за клиентите решения, както на всеки един отделен етап от работата ни по случая, така и в цялост – от предварителното консултиране, през процесуалното представителство до изпълнението на вече влязло в сила съдебно или арбитражно решение.

Адвокатска кантора „ТАБАКОВ” притежава богат практически опит в областта на заповедното и изпълнителното производство – действия по събиране и анализ на документи, необходими за предприемане на действия по образуване и водене на заповедно производство.