Дела против държавата и общините за вреди

Съгласно чл. 7 от Конституцията на Република България държавата отговаря за вреди, причинени от незаконни актове или действия на нейни органи и длъжностни лица. Тази специална извъндоговорна деликтна отговорност е уредена в Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.

Отговорността на държавата е обективна и пряка – увреденият се обезщетява директно от съответното учреждение, към което принадлежи органът или длъжностното лице. По този специален ред за реализиране на отговорността на държавата не трябва да се доказва виновно поведение на правозащитния или административния орган.

Условие за допустимост на иска за вреди от незаконосъобразна дейност на правозащитните органи е извършване на някое от следните действия:

  • задържане под стража, включително и като мярка за неотклонение, когато то е отменено поради липса на законно основание;
  • обвинение в извършване на престъпление, ако лицето бъде оправдано или ако образуваното наказателно производство бъде прекратено поради това, че деянието не е извършено от лицето или че извършеното деяние не е престъпление, или поради това, че наказателното производство е образувано, след като наказателното преследване е погасено по давност или деянието е амнистирано;
  • осъждане на наказание по Наказателния кодекс или налагане на административно наказание, когато лицето бъде оправдано или административното наказание отменено;
  • прилагане от съда на задължително настаняване и лечение или принудителни медицински мерки, когато те бъдат отменени поради липса на законно основание;
  • прилагане от съда на административна мярка, когато решението му бъде отменено като незаконосъобразно;
  • изпълнение на наложено наказание над определения срок или размер;
  • използване на специални разузнавателни средства.

Във всички случаи обезщетение за вреди от тези незаконни действия или актове може да се иска след тяхното отменяване по съответния ред. Това отменяване представлява началната дата на изискуемост на вземанията за вреди.

Ищец може да бъде увреденият гражданин или неговите наследници, като за неимуществени вреди правото да се търси отговорност се наследява, само когато искът е предявен пред съда от самия увреден. Основателността на иска зависи от изпълнение на всички предпоставки на деликтната отговорност: постановен акт или действие, незаконно извършено от органите на дознанието, следствието, прокуратурата, съда, отменено по съответния ред с влязъл в сила акт; вреда и причинна връзка между постановения незаконосъобразен акт или действие и настъпилия вредоносен резултат.

Адвокатска кантора „ТАБАКОВ” може да съдейства на граждани, претърпели вреди от незаконосъобразна дейност на държавните органи и длъжностни лица.