Арбитражни спорове

Адвокатска кантора „ТАБАКОВ” осъществява процесуално представителство на местни и чуждестранни клиенти в производства пред всички арбитражни институции в страната и международни арбитражи. Имаме богат опит в процесуалното представителство по  вътрешни и международни арбитражни спорове с висока материалноправна сложност и сериозен материален интерес. В търговската си дейност много от нашите клиенти се сблъскват с необходимостта от използването на арбитраж за защита на своите права и интереси. В тази изключително важна област, предполагаща едноинстанционност на производството, разполагаме с подготвени специалисти с богата практика по арбитражни спорове пред арбитражните институции.

Представителството пред и по повод вътрешен и международен арбитраж включва:

  • процесуално представителство по  спорове, подведомствени на арбитражни структури;
  • снабдяване с изпълнителен лист въз основа на арбитражни решения;
  • процесуална защита по дела за отмяна пред Върховния касационен съд на решения по вътрешни арбитражни спорове;
  • защита пред чуждестранни арбитражни съдилища.