Административен процес, трудови спорове и интелектуална собственост

Във връзка с особеностите при разглеждането на административни и трудови спорове и спорове, свързани с обекти на интелектуалната собственост Адвокатска кантора „ТАБАКОВ” предлага специализирана защита, съобразена с Административнопроцесуалния кодекс. Подготвяме възражения и жалби срещу административни актове, адресирани както до компетентния административен орган, така и до  компетентния административен съд.

Услугите, които предлагаме в сферата на административния процес, трудовоправните спорове, споровете в областта на конкуренцията и обществените поръчки, включват:

  • защита на работници/служители и на работодатели при трудови спорове;
  • процесуално представителство по колективни трудови спорове;
  • защита на интересите на клиентите при спорове, свързани с нарушения на права върху обекти на интелектуалната собственост;
  • представителство пред данъчни органи, НАП, пред трети юридически лица и процесуално представителство пред всички съдебните органи;
  • обжалване на процедури по провеждане на обществени поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията;
  • обжалване на актове и действия на административни органи.