За кантората

Адвокат Ивайло Табаков е основател на Адвокатска кантора „ТАБАКОВ“. Адвокат Ивайло Табаков разполага със собствена кантора в гр. София и партньорски кантори в Р. България и Европа, като по този начин предлага на своите клиенти следните услуги на цялата територия на Р. България и Европа: Консултиране, процесуалното представителство и защита на юридически и физически лица пред всички български съдилища и арбитражи във всички сфери на правото.

 
• Комплексно (абонаментно) правно обслужване на търговски дружества, юридически лица с нестопанска цел и други.
• Изготвяне на договори, нотариални актове, молби, жалби, покани и всякакви други документи.
• Учредяване и вписване на всички видове търговци, кооперации, сдружения, фондации, спортни клубове и т.н.
• Правна защита и съдействие при сключване на различни видове договори, в това число участие в преговорите, предлагане на различни варианти за уреждане на правоотношенията, изготвяне на самите договори, съдействие за техния превод, легализация и заверка, ако е необходимо.
• Участие и консултиране при преговори и различни форуми, включително и при желание за извънсъдебно уреждане на спора при желание от страна на клиента.
 

Основни области на специализация на адвокат Ивайло Табаков и неговият екип са вещно право (делби и придобиване на имоти), спорове по договори за собственост, търговско право, производство по несъстоятелност на фирми, семейно право, наследствено право, трудово право, данъчно право, търговско право, облигационно право, административно право, наказателно право, изпълнителен процес, дела по Закона за защита от домашното насилие.

По казусите на нашите клиенти обикновено работят най-малко двама адвокати, като това не оскъпява допълнително нашите услуги. На ежеседмични съвещания или при необходимост и по-често, казусите на нашите клиенти се поставят за разглеждане от повече адвокати от партньорските ни кантори, като всеки един от тях дава своето мнение и препоръки към водещия адвокат по делото (казуса). Това се прави с цел извършване на пълен и всеобхватен анализ, прилагане на нашия опит и съдебна практика за максимална защита на правата и интересите на нашите клиенти.

На съдебните заседания се явява лично адвокат Ивайло Табаков, тъй като той е главният адвокат по всички дела в канторите, и носи лична отговорност за всички дела и казуси на клиентите. Изградената система за работа в нашето адвокатско кантора гарантира конфиденциалност и експедитивност при водене на делата и наличие на актуална информация за хода на делата.

Всяка седмица делата на нашите клиенти се проверяват от адвокатите и адвокатските сътрудници на място в деловодствата на съдилищата, независимо дали сме получили призовка или съобщение от съда, с цел да не се изпуснат съдебни срокове и за да можем своевременно да реагираме за професионално и прецизно изготвяне на документи до съда.

Под ръководството на адвокат Ивайло Табаков работят опитни специалисти,
както от Адвокатска кантора „ТАБАКОВ”, така и от партньорските ни кантори.